Koszyk
Darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 400 zł

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEBEPETIT z 27.07.2017

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bebepetit;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.bebepetit.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod [adresem].

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod bebepeti.pl, prowadzony jest przez ADW Adrian Woźniak NIP 6482409008, REGON 365612565, ul. św. Teresy 9/4, 41-807 Zabrze .

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i Cookies,

c) Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i Cookies,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ADW Adrian Woźniak zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bebepetit.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. ADW Adrian Woźniak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ADW Adrian Woźniak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ADW Adrian Woźniak.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ADW Adrian Woźniak.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bebepetit.pl, dokonać wyboru towaru (towarów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy (sprzedający może poinformować o zmiania czasu dostawy również po złożeniu zamówienia przez kupującego),

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ADW Adrian Woźniak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia w bebepetit.pl”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy prezentuje poniższa tabela. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bebepetit.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 72 1240 1343 1111 0010 7045 7574,

b) płatnością w systemie PayU,

c) Zapłatą u kuriera przy odbiorze towaru.

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

Jako konsument mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ADW Adrian Woźniak, ul. św. Teresy 9/4, 41-807 Zabrze, email: zamowienia@bebepetit.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres magazynu: bebepetit.pl ADW Adrian Woźniak, ul. Daszyńskiego 369, 44-151 Gliwice. Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedający może podać również inny adres wysyłki, jeśli ma to uzasadnienie (np przyspieszający rozpatrzenie reklamacji);

Wysyłający powinien dołożyć wszelkich starań by przesyłka była odesłana w nienaruszonym stanie. Koszt związany z nadaniem zwracanego towaru pokrywa kupujący, chyba że sprzedający zaproponuje inne rozwiązanie.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. ADW Adrian Woźniak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamowienia@bebepetit.pl . Bebepetit.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3 ADW Adrian Woźniak nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4 Właściwym adresem do odesłania reklamowanego towaru jest adres magazynu: bebepetit.pl ADW Adrian Woźniak, ul. Daszyńskiego 369, 44-151 Gliwice.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. ADW Adrian Woźniak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ADW o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ADW Adrian Woźniak, ul. św. Teresy 9/4, 41-807 Zabrze, mailowo pod adres zamowienia@bebepetit.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres email, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. ADW zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ADW Adrian Woźniak, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ADW Adrian Woźniak w Zabrzu.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zabrze 24.05.2018

Uaktualnienie regulaminu strony sklepu internetowego bebepetit.pl o RODO.

Rozporządzenie Regulacji o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – zastosowanie w firmie ADW Adrian Woźniak, ul. św. Teresy 9/4, 41-807 Zabrze, NIP 6482409008, zwanej dalej ADW lub Administratorem w sklepie internetowym bebepetit.pl

Administratorem danych osobowych jest Adrian Woźniak.

 1. Administrator zbiera i przechowuje dane osobowe klientów.
 2. Administrator zbiera i przechowuje dane osobowe kontrahentów w celu:- pełnej realizacji zamówień składanych droga elektroniczną,- zorganizowania wysyłki zamówionego towaru,

  – świadczenia i organizowania późniejszego ewentualnego serwisu reklamacyjnego, lub zwrotu.

  – przeprowadzenia akcji reklamowych, w tym promocji.

 3. Realizacja zamówień związanych z wysyłką, wiąże się z przekazaniem danych firmie realizującej wysyłki na nasze zlecenie, w chwili obecnej jest to firma: SENDIT S.A., ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław, NIP 799-24-28-503.
 4. Realizacja zamówień może wymagać również wprowadzenia kontrahenta online do sytemu sprzedażowego, który na tą chwilę jest program Fakturownia sp. Z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, Warszawa.
 5. Podawanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne.
 6. Na stronie internetowej sklepu bebepetit.pl administrator posiada aktywny certyfikat SSL, zapewniający bezpieczeństwo podczas przesyłania danych, logowania i płatności.
 7. Strona bebepetit.pl wykorzystuje pliki cookies.
 8. Administrator, nie planuje sprzedawać, ani podarować innym firmom danych osobowych klientów.
 9. Administrator umożliwi dostęp pracownikom lub podwykonawcom dostęp do danych osobowych kontrahentów w celu organizacji zakupu, sprzedaży, wysyłki towarów , procedury reklamacyjnej lub usług.
 10. Administrator udostępni podwykonawcom dane osobowe kontrahentów w celach reklamowych/marketingowych tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie kontrahenta (dopuszcza się zgodę elektroniczną).
 11. Administrator dopuszcza posiadanie baz danych uzyskany w legalny sposób od innych firm lub osób do wykorzystania w celach marketingowych/reklamowych.
 12. Formularz kontaktowy.W chwili obecnej firma ADW nie korzysta z formularzy kontaktowych.
 13. Adresy email.Adresy email są przechowywane w skrzynce pocztowej na serwerze, oraz komputerze biurowym. Wiadomości są szyfrowane.
 14. Dane związane z zamówieniami przechowywane są w systemie sklepu: wordpress WooCommerce, oraz systemie sprzedażowym fakturownia.pl . Firma ADW stara sie o bierzące aktualizacje programów do najwyższej najnowszej wersji.
 15. Media społecznościowe.Udział w mediach społecznościowych jest dobrowolny i nie jest konieczny ani niezbędny do realizacji zamówień w firmie ADW.Firma ADW ma oficjalny profil na stronie facebook.pl „bebepetit.chusty”.
 16. Administrator korzysta z serwera umieszczonego na terenie UE.
 17. LivechatFirma ADW nie korzysta z dedykowanych programów typu LiveChat.
 18. Komentarze na stronach firmy ADW są możliwe, a dane w nich umieszczone są na serwerze poprzez WordPress.
 19. NewsletteryNa tą chwilę, firma ADW nie prowadzi wysyłek newsletterów, natomiast jeśli zdecyduje sie na taką formę, to nie będzie ona częściej niż 1 raz w miesiącu. Wysyłanie newsletterów realizowane byłoby tylko na adresy legalnie uzyskane z wcześniejszą zgodą odbiorcy.
 20. Usunięcie lub zmianę danych osobowych należy zgłosić na adres email firmy ADW: adw@adwgroup.pl
 21. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, lub części tych danych, jeśli są one potrzebne w innych celach wymaganych przez polskie prawo, archiwizacją i serwisem gwarancyjnym/pograwancyjnym lub windykacją należności.
 22. Czas przechowywania danych osobowych administrator określa na czas prowadzenia działalności nie krócej niż ustawowego czas archiwizacji dokumentów firmowych.
 23. W przypadku wycieku danych osobowych firma ADW deklaruje zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom państwowym – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie do 72h.
 24. W sporadycznych przypadkach, wysyłka może być zrealizowana do klienta bezpośrednio od producenta/importera/dystrybutora. W tym przypadku dane konieczne do zrealizowania wysyłki są przekazywane również tej firmie.

……………………………………………..

Adrian Woźniak

Właściciel i Administrator danych osobowych

Darmowa wysyłka

Na zamówienia powyżej 400 zł

Zwroty do 14 dni

Łatwe zwroty towaru

Doskonała obsługa Klienta

Szybka i fachowa obsługa

Bezpieczne zakupy

Szybkie i bezpieczne płatności